ནག༌ཤ༌ ལྟ༌ཅེས༌ལ༌ ཡོད༌ས༌

.........................

ཁ༌ཐོག༌ག༌ ཇམ༌མུ༌ དང༌ ཁ༌ཆུལ༌ལི༌ མེབ༌གུན༌

ཡུལ༌ལི༌ ནག༌ཤ༌གུན༌ ལྟའ༌ཅེས༌ལ༌

ཡུལ༌ལི༌ མིང༌བོའི༌ཀ༌ གནན༌ན༌ བཛད༌།

བྱང༌ ཆོགས༌སི༌ བྱང༌ཐང༌ ནུབ༌ར༌ ཤམ༌
ལྷོ༌ ཆོགས༌སི༌ བྱང༌ཐང༌ གཞུང

ཟང༌སྐར༌